PEAEESMÄRK - arendada eneseteadvuse kasvu
läbi loodustunnetuse ja -keskkonna.

PEAMISED TEGEVUSALAD

 • Ratsutamisteraapia psühhosotsiaalne suund -
     Equine Assisted Therapy and Learning

 • Ökoloogilise elukeskkonna rajamine ja loodusehitus

 • Erinevad koolitusprojektid, heategevusprojektid

  MTÜ Equilibre on asutatud 2007. aastal mõttega luua
  Kesk-Eestisse koht, kus arendada sisemist tasakaalu
  (lad.k. aequilibrium, aequilibris- tasakaalus olema)
  ning enese- ja keskkonnateadlikkust läbi vahetu suhtlemise looduse ja loomadega.

  Rajame koolituskeskust ning seda ümbritsevaid parke
  ja metsaradu. Kõikide hoonete projekteerimisel lähtume
  ökoloogilise ehituse ja säästva arengu printsiipidest.
  Peamisteks ehitus- ja viimistlusmaterjalideks on Eestis traditsioonilised puit, põhk, savi ja lubi. Kogu rajatav kompleks püüdleb oma majandamises looduslähedase ja jätkusuutliku elukeskkonna mudeli poole. Ühingu asutajad on seotud Avaja joogakeskusega, mis on tegutsenud aastast 2003 Tallinna vanalinnas ning pakub siiani inimestele võimalust avaneda eneseotsimise teel.

  Paljud tulevikuprojektid saavad olema heategevuslikud
  ning nende elluviimises püüame kaasata kohalikke inimesi
  ja ettevõtteid.

  MTÜ Equilibre on abiks olnud ka teiste vabaühenduste asutamisel, mis toetavad kohalikku elu ja on ühingu eesmärkidega kooskõlas.

  Türi-Tamsalu Matkatee MTÜ
  MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühendus
  MTÜ Ökoehituse Ühing

  Oleme Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku üks asutajaliige

  Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik

  Equilibre MTÜ eetilise tegevuse põhimõtted.

  Oma igapäevases tegevuses lähtume Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest. Eetikakoodeks sätestab nii meie ühingu kui kõigi vabaühenduste väärika tegutsemise põhimõtted, mille järgimine tõstab ühenduste ja mittetulundussektori usaldusväärsust ühiskonnas.
  Eetikakoodeks, mida järgime, on täies mahus loetav portaalis
  Hea kodanik.

  Ühingu põhikiri on allalaetav:
  SIIT

  Liikmete ja juhatuse nimekiri on leitav
  SIIT

  Ühingu majandusaasta aruanded:
  2011
  2010
  2009

 •